REGULAMIN WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
§1

Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego wypożyczania oraz zwrotu sprzętu rehabilitacyjnego (dalej „sprzęt”) należącego do Stowarzyszenia PoMocny Sztab z siedzibą w Górze Kalwarii (05-530) przy ul. Chopina 2D, wpisaną do KRS 0000801971, NIP: 1251697772, REGON: 384305058 (dalej „Stowarzyszenie”).


§2


1. Zakresem niniejszego regulaminu jest objęty sprzęt rehabilitacyjny udostępniany do nieodpłatnego wypożyczenia, w szczególności:
    1) kule ortopedyczne;
    2) balkoniki kroczące;
    3) wózki inwalidzkie;
2. Wypożyczany sprzęt został wyprodukowany przez specjalistyczne podmioty trudniące się zawodowo produkcją tego rodzaju sprzętu.
3. Wypożyczany sprzęt przeznaczonym jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne, których stopień niepełnosprawności oraz rodzaj schorzenia umożliwia skorzystanie z danego rodzaju sprzętu. Ze sprzętu mogą również korzystać osoby powracające do zdrowia po wypadkach lub innych zdarzeniach losowych.
4. Ze sprzętu mogą korzystać:
    1) osoby dorosłe;
    2) osoby niepełnoletnie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej;
    3) dorosłe osoby niepełnosprawne pod nadzorem dorosłej osoby pełnosprawnej, o ile jest to niezbędne do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Nie może korzystać ze sprzętu osoba będąca pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
6. W razie wątpliwości, każda osoba przed skorzystaniem ze sprzętu powinna się skonsultować
z lekarzem. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu wbrew zaleceniom lekarza.

§ 3

1. Wypożyczany sprzęt jest sprawny technicznie i w takim stanie powinien zostać zwrócony.
2. Przed skorzystaniem ze sprzętu należy sprawdzić jego stan techniczny, kompletność, sprawność oraz czy nadaje się o używania. W przypadku gdy sprzęt jest niesprawny, niekompletny lub
z innych powodów nie nadaje się do używania, nie należy z niego korzystać.
3. Należy korzystać ze sprzętu tylko i wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. W trakcie korzystania ze sprzętu zabronione jest usuwanie lub zasłanianie oznaczeń Stowarzyszenia PoMocny Sztab oraz jego partnera umieszczonych na tym sprzęcie.

§ 4


1. Sprzęt jest wypożyczany nieodpłatnie. Każdy sprzęt posiada odrębny numer porządkowy nadany przez Stowarzyszenie.
2. W celu wypożyczenia sprzętu należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem. Dane są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.pomocnysztab.org.pl) oraz na dokumentach promujących działalność Stowarzyszenia. Opcja rezerwacji online jest również dostępna na stronie internetowej.
3. Sprzęt jest wypożyczany osobom pełnoletnim posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby niepełnoletniej sprzęt może wypożyczyć jej rodzic lub inny opiekun prawny. W imieniu osoby pełnoletniej nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych sprzęt może wypożyczyć jej opiekun prawny. Osoby wypożyczające sprzęt są zwane w dalszej części Regulaminu „Wypożyczającymi”.
4. Wypożyczający z dniem wypożyczenia sprzętu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Stowarzyszenia w związku z procesem wypożyczalnia sprzętu.
5. Wypożyczający ustala bezpośrednio ze Stowarzyszeniem wszelkie szczegóły związane z wypożyczeniem sprzętu, w tym termin oraz miejsce zwrotu sprzętu.

§ 5

1. Wypożyczający od momentu wypożyczenia sprzęt ponosi odpowiedzialność za jego stan techniczny oraz wizualny. Przy czym Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu, chyba że uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło na skutek jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
2. Wypożyczający zobowiązany jest potwierdzić fakt odbioru sprzętu oraz jego stan techniczny podpisując Protokół przekazania/odbioru sprzętu.
3. Jeżeli w trakcie użytkowania sprzętu dojdzie do jego uszkodzenia lub zniszczenia na skutek działań osób trzecich, Wypożyczający zobowiązany jest zgłosić ten fakt niezwłocznie Stowarzyszeniu.

§ 6

1. Po zakończeniu okresu wypożyczenia sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić sprzęt
do Stowarzyszenia.
2. Zwracany przez Wypożyczającego sprzęt powinien być wydany w stanie niepogorszonym uwzględniającym jego normalne zużycie.
3. Przy zwrocie sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest podpisać Protokół przekazania/odbioru sprzętu oraz poinformować Stowarzyszenie o wszelkich uszkodzeniach lub usterkach sprzętu zauważonych w okresie jego wypożyczenia.

§ 7

1. Wypożyczający ponosi wszelką odpowiedzialność względem osób trzecich za szkody oraz krzywdę wynikłą w związku z korzystaniem przez niego z wypożyczonego sprzętu w okresie od momentu jego odbioru do zwrotu.
2. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w okresie wypożyczenia sprzętu poszczególnym Wypożyczającym lub osobom, którym Wypożyczający udostępnili sprzęt do korzystania.

§ 8

1. Niniejszy Regulamin Wypożyczania Sprzętu Rehabilitacyjnego obowiązuje od dnia 1 czerwca 2023 roku do odwołania.