POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ CIASTECZKA SERWISÓW INTERNETOWYCH NALEZĄCYCH DO
STOWARZYSZENIA POMOCNY SZTAB OBOWIĄZUJĄCA OD 20 MARCA 2023

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Stowarzyszenie PoMocny Sztab z siedzibą w 05-530 Góra Kalwaria przy ulicy Fryderyka Chopina 2D, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801971, NIP: 1251697772, REGON: 384305058, adres poczty elektronicznej: kontakt@pomocnysztab.org.pl, numer telefonu kontaktowego +48 577 775 420 – zwana dalej Administratorem.
 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora: Piotr Duda, adres poczty elektronicznej: iod@pomocnysztab.org.pl
 4. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” oraz Statutu Stowarzyszenia PoMocny Sztab z dnia 30.11.2022.
 5. Korzystanie z Serwisu Internetowego, i związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątku kiedy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

           a. przetwarzane zgodnie z prawem;
           b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
           c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
           d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
               przetwarzania oraz
           e. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub
               niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków
               technicznych lub organizacyjnych.

7. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

II. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

           a. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
               celów;
           b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
              osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
           c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub
           d. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez
               stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i
               wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest
               dzieckiem.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców Serwisu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych przez Administratora.

III. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę w Serwisie Internetowym.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
 • Podstawa prawna przetwarzania: Statut Stowarzyszenia (ROZDZIAŁ III), Art. 6 ust. 1 lit. a, Art. 9 ust. 2 lit. d RODO
 • Zakres przetwarzanych danych: Zgodnie z deklaracją: Imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon

 • Czas przetwarzania danych osobowych: od 3 miesięcy do 1 roku
 • Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL (ubezpieczenie), adres zamieszkania, telefon, adres e-mail, wizerunek, dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)

 • Czas przetwarzania danych osobowych: do 3 miesięcy od daty zgłoszenia kandydata na wolontariusza
 • Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b-f  RODO, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL (ubezpieczenie), adres zamieszkania, telefon, adres e-mail, wizerunek, dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich (imię i nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres e-mail)

 • Czas przetwarzania danych osobowych: do 5 lat w zależności od zakończenia projektu lub wystawienia zaświadczenia o wolontariacie
 • Podstawa prawna przetwarzania: Statut Stowarzyszenia (ROZDZIAŁ II par 6 i 7), Art. 6 ust. 1 lit. a-c,f RODO. W przypadku numerów PESEL oraz zaświadczeń Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz Art. 117 ust. 1a pkt 5, ust. 2 pkt 3, ust 5 pkt 4  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2023.0.900) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  – § 22 (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).
 • Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko, (PESEL – opcjonalnie w przypadku zaświadczenia) numer telefonu, adres e-mail, wizerunek

 • Czas przetwarzania danych osobowych: Do czasu zakończenia projektu obejmującego szkolenie, pokaz, warsztat lub wymogów beneficjenta zgodnie z zawartą umową z beneficjentem – maksymalnie do 5 lat od zakończenia realizowanego projektu
 • Podstawa prawna przetwarzania: Statut Stowarzyszenia, Art. 183(2) Kodeksu Postępowania Cywilnego, Art. 6 ust 1 a-f RODO
 • Zakres przetwarzanych danych: Imiona i nazwiska, numery PESELE, dane kontaktowe (adres, telefon), dane akt sprawy sądowej – w przypadku postepowania sądowego,

 • Czas przetwarzania danych osobowych: od 5 do 50 lat zgodnie z § 14 Okresy przechowywania akt spraw cywilnych i gospodarczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia projektu
 • Podstawa prawna przetwarzania: Statut Stowarzyszenia (ROZDZIAŁ II par 6 i 7), Art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO
 • Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, wizerunek

 • Czas przetwarzania danych osobowych: Dane marketingowe do czasu wniesienia sprzeciwu osoby fizycznej 
  i żądania usunięcia danych   bądź do  uzyskania informacji o cofnięciu zgody osoby fizycznej na wizerunek. Maksymalnie do 3 lat.
 • Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b ,c, f  RODO, Statut Stowarzyszenia (ROZDZIAŁ II oraz V), Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, numer konta bankowego, opcjonalnie dane firmy

 • Czas przetwarzania danych osobowych: 5 lat, liczony jednak od końca roku następującego po roku obrotowym.
 • Podstawa prawna przetwarzania: Statut Stowarzyszenia (ROZDZIAŁ II par 6), Art. 6 ust. 1 lit. b-d, f RODO
 • Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko, adres, PESEL, numer telefonu, wizerunek uzależniony od wyrażonej zgody

 • Czas przetwarzania danych osobowych: Maksymalnie do 1 miesiąca od zakończenia wypożyczenia.
 • Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO
 • Zakres przetwarzanych danych: wizerunek 

 • Czas przetwarzania danych osobowych: maksymalnie do 30 dni od daty nagrania
 • Na budynku siedziby stowarzyszenia umieszczone są 2 kamery (przy wejściu oraz na bocznej ścianie)

IV. ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych umów o świadczenie Usług konieczne może być korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. biuro księgowe). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 4. Dane osobowe użytkowników Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
       a. dostawcy usług księgowych i prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe i prawne, (biuro księgowe i kancelaria prawna, inspektor ochrony danych) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

V. PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
 2. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego oraz po wyrażeniu uprzednich zgód – w celu marketingu usług i produktów Administratora oraz w celu marketingu usługi i produktów partnerów Administratora, ale decyzje podejmowane na podstawie profilowania przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usługi, czy też zawarcia lub odmowy zawarcia jakiejkolwiek innej umowy. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zamówieniu, przesłanie propozycji Usługi, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Serwisie Internetowym lub skorzystać z usług lub produktów partnera Administratora.
 3. Profilowanie w Serwisie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Serwisu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnej Usługi do koszyka, przeglądanie konkretnej strony Serwisu, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Serwisie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO) ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora lub Inspektora Ochrony Danych Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego w zakładce Kontakt.

VII. COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
       a. realizacji podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i 
           utrzymywania sesji logowania, przechowywanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
       b. dostosowywania zawartości Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka);
       c. zapamiętywania lokalizacji IP, strefy czasowej;
       d. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu Internetowego;
       e. zapamiętywania zamawianych Usług w koszyku, polecania Usług powiązanych z Usługami zamawianymi, a także prawidłowego
          funkcjonowanie Serwisu;
       f. personalizacji i publikacji treści reklamowych zamieszczanych w Serwisie, zgodnych z zainteresowaniami Usługobiorców.
      g. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np.
         powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam
        dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej
        firmy Google Inc. oraz Meta Platforms, Inc.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Usług w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

6. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora
 2. Wyłączenie odpowiedzialności:
  Informacje zawarte w artykułach na stronie internetowej są zgodne z opinią ich autorów. Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach, w artykułach czytelników lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią strony internetowej.
 3. Zawartość strony:
  Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


IX. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności portalu może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail).