Statut Stowarzyszenia PoMocny Sztab

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Stowarzyszenie PoMocny Sztab, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. Stowarzyszenie może wynagradzać osoby w zarządach za ich pracę zarządczą.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Góra Kalwaria. Terenem działań Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2015 r., poz. 1393) oraz niniejszego statutu.

§ 5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 6

Celami Stowarzyszenia są:
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3. Działalność charytatywna,
4. Działalność na rzecz niwelowania barier społecznych,
5. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
6. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
7. Ochrona i promocja zdrowia,
8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
9. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
10. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
12. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji
i oświaty,
13. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
14. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego,
15. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
16. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
17. Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa,
18. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
19. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
20. Ratownictwo i ochrona ludności,
21. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych,
22. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
23. Promocja i organizacja wolontariatu,
24. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
25. Działalność na rzecz tolerancji, upowszechnianie i ochrona praw mniejszości,
26. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, dyskryminacji,
27. Rewitalizacja,
28. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości
i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

§ 7

Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:
1. Pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność wychowawczą, opiekuńczą
i dydaktyczną dzieci, młodzieży i dorosłych,
2. Organizowanie imprez, zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów
i wycieczek oraz różnych form wypoczynku feryjnego,
3. Pozyskiwanie środków na dofinansowanie zajęć dodatkowych dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę,
4. Pozyskiwanie środków i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
5. Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami
o podobnych celach działania,
6. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację działań inwestycyjnych,
7. Pozyskiwanie środków publicznych na realizację celów związanych z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie zajęć pozaszkolnych
8. Organizowanie działalności integrującej dzieci, rodziców, opiekunów i członków Stowarzyszenia,
9. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń, konferencji i seminariów. 
10. Współpracę z placówkami oświatowymi, naukowymi, kulturalnymi; instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz działającymi w zakresie pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi,
11. Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej,
12. Współdziałanie ze społecznością lokalną i biznesem,
13. Podejmowanie działań służących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
14. Prowadzenie pozaszkolnej formy edukacji, polegającej na organizacji i prowadzeniu kursów i szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 8

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 9

Stowarzyszenie posiada członków:
1. Zwyczajnych,
2. Wspierających,
3. Honorowych.

§ 10

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, wyrażająca wolę współudziału w realizacji celów Stowarzyszenia, która złoży deklarację członkowską zatwierdzoną przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków służy prawo odwołania do Walnego Zebrania członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

§ 11

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 12

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
    a. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
    b. Uczestniczenia w zebraniach i innych formach spotkań organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
    c. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
    d. Uczestniczenia we wszystkich przejawach działalności Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
    a. Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
    b. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
    c. Opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 14

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział – z głosem doradczym – w statutowych działaniach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 15

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
    a. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek i innych zobowiązań,
    b. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
    c. Z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 1 rok,
    d. W wyniku rażącego naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania postanowień
 i uchwał władz Stowarzyszenia,
    e. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że za tajnym głosowaniem opowie się co najmniej połowa członków biorąca udział w głosowaniu.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 18

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
2. W przypadku równej ilości głosów podczas głosowania w wyszczególnionych w § 17 władz Stowarzyszenia następuje powtórzenie głosowania i w przypadku kolejnego braku rozstrzygnięcia decyduje głos Przewodniczącego w przypadku Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej, a Prezesa w przypadku Zarządu Stowarzyszania.

§ 19

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat.

§ 20
Walne Zebranie Członków

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.
3. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają jedynie głos doradczy.
4. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
5. Walne Zebranie Zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku jako sprawozdawcze, i co pięć lat jako sprawozdawczo – wyborcze. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
6. Walne Zebranie Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. Walne Zebranie Nadzwyczajne powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
8. Walne Zebranie ustala wysokość rocznej składki członkowskiej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju działalności Stowarzyszenia,
2. Uchwalanie zmian statutu,
3. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8. Podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego,
9. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§ 22
Zarząd

1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z od 2 do 5 członków, w tym prezesa, wiceprezesa oraz opcjonalnie skarbnika, sekretarza i członka, wybieranych przez Walne Zebranie.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście
z głosem doradczym.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2. Realizacja celów Stowarzyszenia,
3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
4. Sporządzanie planów pracy i budżetu,
5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
6. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
9. Przyjmowanie i wykluczanie członków.

§ 24
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działalności Stowarzyszenia,
2. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
5. Wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności,
6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 26

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
    a. Ze składek członkowskich,
    b. Z darowizn, spadków, zapisów, sponsoringu,
    c. Z dotacji, subwencji, lokat,
    d. Dochodów z własnej odpłatnej działalności statutowej,
    e. Dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
    f. Z ofiarności publicznej,
    g. Z działalności gospodarczej,
    h. Ze zbiórek publicznych.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki finansowe Stowarzyszenia gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w sprawach majątkowych i niemajątkowych wymagany jest podpis prezesa albo wiceprezesa Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 28

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 29

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa
o stowarzyszeniach.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 30.11.2022r.