Deklaracja dostępności Stowarzyszenia PoMocny Sztab

Stowarzyszenie PoMocny Sztab w Górze Kalwarii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenie PoMocny Sztab w Górze Kalwarii.

 • Data publikacji strony internetowej: 6.08.2019
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.12.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych oraz nie posiada opisu tekstowego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Stowarzyszenie PoMocny Sztab i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań, są wyłączone
  z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 01.10.2022
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 3.01.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
  w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Stowarzyszenie PoMocny Sztab nie posiada siedziby w której odbywa się jakakolwiek bezpośrednia obsługa. Adres rejestrowy Stowarzyszenia PoMocny Sztab jest jedynie adresem użyczonym przez członków Stowarzyszenia na potrzeby formalnych procedur związanych z formalnym działaniem podmiotu. Z uwagi na charakter działań Stowarzyszenia i fakt, że Stowarzyszenie nie posiada własnych (czy też wynajmowanych) pomieszczeń czy budynków, a obsługa i kontakt (z wyłączeniem prowadzonych szkoleń) odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem środków kontaktu elektronicznego, za pośrednictwem strony internetowej, formularzy kontaktowych, telefonów komórkowych (połączenia głosowe, SMS, MMS), korespondencji tradycyjnej i elektronicznej.

Szkolenia, które organizujemy i prowadzimy w przestrzeniach zamkniętych to miejsca użyczone Stowarzyszeniu bezpłatnie przez podmioty publiczne (OSiR Góra Kalwaria, CESiR Warka, UMiG Góra Kalwaria, Biblioteka Publiczna w Piasecznie) czy podmioty prywatne (Koszary Arche Hotel w Górze Kalwarii, budynki Fundacji Leny Grochowskiej) oraz innych wyżej nie wymienionych. W przypadku podmiotów publicznych, są one ustawowo zobowiązane do spełnienie wymogów w kwestii zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przypadku podmiotów prywatnych, są to podmioty, które również zapewniają swoim podopiecznym, gościom i klientom pełną dostępność architektoniczną.

Jednocześnie, Stowarzyszenie PoMocny Sztab nie jest w stanie ingerować w istniejącą infrastrukturę podmiotów, które użyczają bezpłatnie swoje powierzchnie na potrzeby prowadzonych szkoleń, zatem możemy polegać jedynie na ich deklaracjach o zapewnieniu dostępności. Stowarzyszenie nie zamierza prowadzić szkoleń w miejscach, które choć użyczone bezpłatnie, nie zapewnią:

 • pomieszczeń w budynkach wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych;
 • rozwiązań architektonicznych, środków technicznych lub posiadania zainstalowanych urządzeń, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych;
 • informacji na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy;
 • wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;
 • zapewnienia w przypadku takiego budynku/pomieszczenia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Stowarzyszenie PoMocny Sztab zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę
z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się:

 • Kontakt telefoniczny;
 • Kontakt korespondencyjny;
 • Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych;
 • Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

Stowarzyszenie PoMocny Sztab nie posiada zasobów/środków do zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługi z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się:

 • Przesyłanie faksów;
 • Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online);
 • Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty.

Stowarzyszenie PoMocny Sztab nie posiada urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth.

Stowarzyszenie PoMocny Sztab prowadzi jedną stronę internetową na której zapewnia poniższe ułatwienia dostępu:

 • Odwracanie wersji kolorystycznej; Monochromatyczną wersję strony; Zmianę kontrastu strony na ciemny lub jasny; Zmianę nasycenia kolorów strony na niskie lub wysokie; Opcję wyróżniania (zaznaczania) linków i nagłówków; Opcję skalowania wyświetlanych treści, zmianę wielkości czcionki, wysokości linii oraz odstępów liter.

Na stronie prowadzonej przez Stowarzyszenie PoMocny Sztab nie ma zapewnienia do poniższych ułatwień dostępu:

 • tekstu odczytywalny maszynowo;
 • nagrań treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo.

Informacja o dostępie alternatywnym

Stowarzyszenie PoMocny Sztab deklaruje zapewnienie dostępu alternatywnego w postaci:

 • wsparcia innej osoby;
 • wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
 • zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu.

Od rozpoczęcia swojej działalności w 2019 roku, Stowarzyszenie PoMocny Sztab nie otrzymało żadnego wniosku o zapewnienie dostępu alternatywnego.